3. zasadnutie - 28. február 2012


3. ZASADNUTIE MsZ - 28.02.2012

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Doplnok č.1 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb.
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2011 ico_pdf_46
Návrh na zrušenie VZN č. 19/93 o verejných aukciách
Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojného stavu a iných podnetov za rok 2011

Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za rok 2011


Prílohy k správe o činnosti Mestskej polície Prievidze
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2011
Vyhodnotenie uznesení MsZ
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46