8. zasadnutie - 26. jún 2012


8. ZASADNUTIE MsZ - 26.06.2012 

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY

Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi MsZ: 26. 6. 2012

Návrh na zmenu sídla školského stravovacieho zariadenia I.ZŠ, Sama Chalupku 313/14, Prievidza - Školskej jedálne, Úzka 418/4, 971 01 Prievidza
Návrh Doplnku  č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza
Návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 38 IS - 38  Kritéria pre poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – apríl 2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2012
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 128/2012,  ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza
Návrh Doplnku č.2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia
Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu mesta Prievidza a Doplnok č.10 k VZN č. 31/1995 o územnom pláne mesta
Bod rôzne
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46