1. zasadnutie - 28. január 2014


1. ZASADNUTIE MsZ - 28.1.2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza ico_pdf_46
Žiadosť spoločnosti SMMP,s.r.o. o schválenie zvýšenie základného imania
Žiadosť spoločnosti Prievidza Invest,s.r.o. o schválenie zvýšenie základného imania
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. - 12. 2013
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne
Informácia o projektovom zámere mesta - „Revitalizácia domu služieb v Prievidzi“
Informácia o požiadavke obyvateľov v centrálnej mestskej zóne, územno-priestorový celok 24-2.(Duklianska ulica, Ul. Ľ. Štúra, Ul. A. Sládkoviča)
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV