10. zasadnutie - 28. október 2014


10. ZASADNUTIE MsZ - 28.10.2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh dodatku č.4 k IS č. 15 - ORGANIZAČNÝ A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MsP PRIEVIDZA ico_pdf_46
Návrh  dodatku č. 2 k IS č. 13 - ŠTATÚT  MsP PRIEVIDZA ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 6 k Štatútu mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh internej smernice č. 82 IS – 82 Symboly mesta Prievidza a ich používanie
Kúpa nájomných bytových domov  2 x 12 b.j., Bytový dom 2 a inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza

Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza
Protest prokuratóra o pamätihodnostiach mesta Prievidza
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Bod rôzne
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV