3. zasadnutie - 25. marec 2014


3. ZASADNUTIE MsZ - 25.3. 2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 150/2014 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013
Návrh Doplnku č. 3 k internej smernici č. 32 IS-32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza
Podpis Dohody o vzájomnej spolupráci medzi mestom Prievidza a Hornonitrianskym baníckym spolkom
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 25.03.2014
Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 362/11 zo dňa 13.12.2011
Bod rôzne V bode Rôzne nie sú zatiaľ zaradené žiadne body.
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV