4. zasadnutie - 29. apríl 2014


4. ZASADNUTIE MsZ - 29.4. 2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 38 IS-38 Kritériá na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda ico_pdf_46
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2013
Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2013
Interná smernica č. 77 IS – 77 Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Prievidza                   
Návrh doplnku č. 3 k internej smernici IS - 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
Všeobecne záväzne nariadenie č. 154 / 2014 o zrušení Školskej jedálne pri Materskej škole, Ul. Š. Závodníka č. 488/18, 971 01 Prievidza
Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisonárských a nájomných zmlúv v oblasti verejneho osvetlenia, údržby verejnej zelene a športovísk za obdobie 1-12/201
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 155/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Návrh VZN mesta Prievidza č. 152/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 123/2011 v znení dodatku č. 1 o verejných kultúrnych podujatiach
Návrh VZN mesta Prievidza č. 153/2014, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Návrh na zmenu názvu a sídla MŠ Ul. Š. Závodníka 488/18, Prievidza
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2014
Správa o výkone činností spoločnosti POH, a.s. za rok 2013
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2013
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2013 a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2013
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014
Zmena člena Rady školy delegovaného za zriaďovateľa pri MŠ UL.M. Mišíka 398/15, Prievidza
Žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o.  o schválenie zvýšenia základného imania
Protest prokurátora proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 5 a § 4 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Informácia o rozpracovaných kontrolách v období od 25.2.2014 do 29.4.2014
Návrh primátorky mesta na menovanie riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi
Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Prievidza pre volebné obdobie 2014 -2018
Informácia o pripravených projektoch
Návrh na uplatnenie vlastníckeho práva mesta Prievidza ku „Kaplnke prícestnej s výklenkom“
Návrh na prerokovanie platu primátorky mesta a stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 29.04.2014
Bod rôzne
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV