6. zasadnutie - 24. jún 2014


6. ZASADNUTIE MsZ - 24.6.2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 57 IS – 57  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Informácia o pripravovaných projektoch
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa v nich volí, pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Harmónia, n.o. za rok 2013
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2013
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza za účelom uskutočnenia detského jazykového tábora
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, 971 01 Prievidza za účelom uskutočnenia detského jazykového tábora
Termíny zasadnutí orgánov mesta v  II. polroku 2014
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 24.06.2014
Bod rôzne
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV