1. zasadnutie - 22. január 2015


1. ZASADNUTIE MsZ - 27.1.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania
Žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania
Návrh VZN mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 141/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov
Návrh na zmenu zloženia komisie pre riešenie krízovej situácie –  svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV