10. zasadnutie - 29. september 2015


10. ZASADNUTIE MsZ - 29.9.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Doplnok č. 1 k internej smernici IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 17.10.2014  - cyklotrasy
Zmluva o spolupráci MHD
Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2015
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií  predkladaných právnou kanceláriou
Prehľad o pridelených bytoch
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV