11. zasadnutie - 10. november 2015


11. ZASADNUTIE MsZ - 10.11.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016

Kúpa nájomných bytov 2 x 12 b. j. a inžinierskych sietí – Bytový dom 3, Gazdovská ulica, Prievidza a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2015
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza spisovateľovi Danielovi Hevierovi pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
Prenájom nebytového priestoru školského bufetu v areáli ZŠ na Mariánskej ul. v Prievidzi
Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom nebytového priestoru školského bufetu v areáli ZŠ na Rastislavovej ul. v Prievidzi
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií  predkladaných právnou kanceláriou
Informácia o pripravených/ pripravovaných projektoch
Termíny stretnutí obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ
Návrh na zmenu v komisii dopravy, výstavby, ÚP a ŽP
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV