2. zasadnutie - 24. február 2015


2. ZASADNUTIE MsZ - 24.2.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh  Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78  IS – 78  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2014

Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. - 12./2014
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2014
Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu a iných podnetov za rok 2014
Návrh Úplného znenia Štatútu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi
Memorandum o spolupráci v rámci pripravovanej iniciatívy "Tvorba partnerstva na hornej Nitre 2014 - 2020"
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV