3. zasadnutie - 31. marec 2015


3. ZASADNUTIE MsZ - 31.3.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza
Interná smernica Pravidlá pre započítanie nákladov vynaložených na zhodnotenie majetku mesta Prievidza IS - 39

Návrh IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza
Návrh Štatútu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi
Prechod kompetencii zo Správy majetku mesta Prievidza na spoločnosť Technické služby mesta Prievidza
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza In memoriam
Informácia o pripravovaných projektoch
Zoznam majetko právnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV