10. zasadnutie - 31. október 2016


10. ZASADNUTIE MsZ - 24.10.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 7 k Štatútu mesta Prievidza

Dôvodová správa k návrhu doplnku č.5  k IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
Návrh VZN č. 7/ 2016  o zrušení  Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5 a jej súčastí, zrušení  Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5 v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a jej súčastí
Návrh VZN č. 8/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/ 37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy,  Malonecpalská ul. 206/ 37 v Prievdzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza a jej súčastí

Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a odňatie nehnteľného majetku zo správy Zákaladnej školy, Ul. S. Chalupku v Prievidzi
Zosúladenie zriaďovacích listín základných škôl a ZUŠ Mesta Prievidza v znení ich dodatkov so sieťou škôl a školských zariadení SR a VZN mesta Prievidza č. 100/ 2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV