11. zasadnutie - 5. december 2016


11. ZASADNUTIE MsZ - 05.12.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Konsolidovaná výročná správa mesta Prievidza za rok 2015
Kúpa nájomných bytov 2 x 12 b. j. a inžinierske siete – Bytový dom 4, Gazdovská ulica, Prievidza a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Návrh VZN mesta Prievidza č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza
Návrh VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017
Návrh na dočasnú zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti, sobášnych dní, sobášnych hodín  v pôsobnosti Matričného úradu v Prievidzi
Návrh na III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2017 a na roky  2018, 2019
Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2017 a na roky 2018, 2019
Participatívny rozpočet pre mesto Prievidza
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018, 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlav. kontrolórky na I. polrok 2017
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Turisticko-informačnej kancelárie mesta
Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta Prievidza v I. polroku 2017
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
Príloha č. 1 - Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 a 2019
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV