2. zasadnutie - 22. marec 2016


2. ZASADNUTIE MsZ - 22.03.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Doplnok č. 2 k internej smernici IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza
Požiadavka na obstaranie Územnoplánovacej dokumentácie zóny v lokalite Pod banskou – zámer výstavby motorestu
Prehľad o pridelených bytoch II: polrok 2015
Návrh na zverejňovanie informácií podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na webovej stránke mesta Prievidza
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 541/15 zo dňa 8. 12. 2015
Návrh na zmenu zapisovateľky komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ Prievidza
Návrh na zmenu člena komisie starostlivosti o obyvateľov z radov neposlancov
Návrh na zmenu člena vo VVO č. V – Veľká Lehôtka
Správa o činnosti MsP 2015
Informácia o zriadení špeciálnych tried MŠ na Športovej ulici
Zníženie základného imania spoločnosti Prievidza Invest s.r.o.
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV