11. zasadnutie - 11. december 2017


11. ZASADNUTIE MsZ - 11.12.2017
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce spôsobom bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov
Návrh  - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5 /2017, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014  o miestnych daniach  v znení VZN č. 162/2015 a VZN č. 9/2016  
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2018
 
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3 /2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
IS - 92 Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
Návrh rozpočtu KaSS 2018 - 2020
Návrh rozpočtu ZpS 2018 - 2020
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 a na roky 2019 a 2020
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 a na roky 2019 a 2020 - textová časť
Návrh SMMP na vyradenie majetku
Návrh ZpS na vyradenie majetku
Návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu "Základna škola M.R. Štefánika" Základnej škole na Mariánskej ulici v Prievidzi
Koncepcia povoľovania reklamných stavieb v centrálnej mestskej zóne mesta Prievidza
Vyhodnotenie uznesení
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV