10. zasadnutie - 24. september 2018


10. ZASADNUTIE MsZ - 24.09.2018
PROGRAM ico_pdf_46

Návrh - Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza
Návrh - DOPLNOK č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1-3
Informácia o pripravených / pripravovaných projektoch
Informácia o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č.1 až č. 8
Dôvodová správa k návrhu rozšírenia nehnuteľného majetku v Koncesnej zmluve so SMMP, s.r.o.
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2018
Trasovanie NNK - rozšírenie Átriová ul.
Trasovanie NNK - rozšírenie Ul. R. Jašíka
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Návrh na zvýšenie členského príspevku neziskovej organizácii Oblastná organizácia
cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice na rok 2019
Žiadosť Okresnej organizácie strany SMER-SD o nájom priestorov v športovej hale
Žiadosť SPOLU - občianska demokracia o súhlas k organizácii kultúrno - spoločenského podujatia v objektoch KaSS
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN                                                    
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV