12. zasadnutie - 3. december 2018- USTANOVUJÚCE


12. ZASADNUTIE MsZ - 3.12.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Návrhy uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň  03.12.2018
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV