4. zasadnutie - 26. marec 2018


4. ZASADNUTIE MsZ - 26.03.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Doplnok č. 2  k VZN č. 5/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi na území mesta Prievidza
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre základné školy v meste Prievidza
Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1 / 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Požiadavka na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Necpaly
Informácia k pripravovanej Revitalizácií lyžiarskeho vleku vo Veľkej
Lehôtke
Informácia o pripravenom  projekte - Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež v Prievidzi
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Prievidza pre Volejbalový klub Prievidza a Basketbalový klub BC Prievidza
Návrh na zriadenie Komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov historických označení
Návrh na zrušenie uznsesenia MsZ č. 84/18 - vyhlásenie OVS kuchyňa CVČ
Informácia o postupe vo verejnom obstarávaní na poskytovateľa služby vo verejnom záujme - dopravca mestskej hromadnej dopravy pre obdobie r. 2019 - 2028
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV