6. zasadnutie - 17. apríl 2019


6. ZASADNUTIE MsZ - 17.04.2019
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam Anne Kajabovej - Peňáškovej
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV