9. zasadnutie - 26. august 2019


9. ZASADNUTIE MsZ - 26.08.2019
PROGRAM ico_pdf_46

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2019
Návrh II. zmeny rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku 2019
Úhrada straty hospodárenia za rok 2018 a jednorazové vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov spol. RTV Prievidza, s.r.o.
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI./2019
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
Informácia o pripravenom projekte „Rekonštrukcia palubovky v Športovej hale v Prievidzi“ a ukončenie projektu „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“
Zoznam majetkoprávnych vecí
Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zast. PETROSTAV SK,s.r.o.) o prehodnotenie (zrušenie) podmienky uloženia IS pretlakom popod miestnu
komunikáciu bez jej porušenia „11008 – Prievidza – Átriová ul. – Rozšírenie NNK“
Informácia Komisie pre uplatňovanie úst. zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ o podaní opravných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018
Informácia o zámere podania žiadosti o členstvo v Únii miest Slovenska
Informácia o zabezpečení bezplatných spojov MHD počas Baníckeho jarmoku 2019
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV