9. zasadnutie - 26. október 2020


9. ZASADNUTIE MsZ - 26.10.2020 - konané prostredníctvom videokonferencie vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu
PROGRAM
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzavretej medzi mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o.
Informácia o pripravovanom projekte s názvom: „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
Návrh na zmenu v obsadení členov Správnej rady TIK Prievidza, nezisková organizácia
Návrh na zmeny zástupcov mesta v radách škôl – ZŠ Ul. S. Chalupku, MŠ P. Benického a v Mestskej školskej rade v Prievidzi
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta pre OZ Klub priateľov CO Prievidza
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV