7. zasadnutie - 31. máj 2021


7. ZASADNUTIE MsZ - 31.05.2021
PROGRAM ico_pdf_46

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 7 /2021 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza
Správa z výkonu auditu s implementáciou opatrení v ZpS Prievidza
Správa spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2020
Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2020
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2020
Plán zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2021
Bod Rôzne ico_pdf_46
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV