Územný plán mesta Prievidza


Jednotlivé dokumetny územného plánu mesta Prievidza si môžete stiahnuť z týchto stránok vo formáte PDF (Acrobar Reader).

TEXTOVÁ ČASŤ

Diel "A" ico_pdf_46
Diel "B" ico_pdf_46

TABUĽKY K TEXTOVEJ ČASTI:

Tab. 1: Funkčná a priestorová regulácia, bývanie (návrh) ico_pdf_46
Tab. 2: Funkčná a priestorová regulácia, bývanie (výhľad) ico_pdf_46
Tab. 3: Funkčná a priestorová regulácia, Vybavenosť (návrh) ico_pdf_46
Tab. 4: Funkčná a priestorová regulácia, Vybavenosť (výhľad) ico_pdf_46
Tab. 5: Funkčná a priestorová regulácia, Priemysel (návrh) ico_pdf_46
Tab. 6: Funkčná a priestorová regulácia, Priemysel (výhľad) ico_pdf_46
Tab. 7: Potreba plynu pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít UO do r. 2020
Tab. 8: Potreba plynu pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít UO do r. 2035
ico_pdf_46
Tab. 9: Tepelný výkon a ročná potreba tepla pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít do r. 2020 ico_pdf_46
Tab. 10: Tepelný výkon a ročná potreba tepla pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít do r. 2035 ico_pdf_46
Tab. 11: Predpokladané odnatie poľnohospodárskej pôdy (1/4) ico_pdf_46
Tab. 12: Sumárne vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy v súvislosti s platnou ÚPD ico_pdf_46

GRAFICKÁ ČASŤ:

ŠIRŠIE VZŤAHY ico_pdf_46
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA ico_pdf_46
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ico_pdf_46
VTV - VODNÉ HOSPODÁRSTVO ico_pdf_46
VTV - ENERGETIKA ico_pdf_46
VTV – TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ SIETE ico_pdf_46
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY ico_pdf_46
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES ico_pdf_46
SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA ico_pdf_46
NALOZKA ico_pdf_46

Zmena č. 13 ÚPN:

Územný plán mesta č. 13 plné znenie ts_46
Územný plán mesta č. 13 textová časť
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA ZMENY A DOPLNKY c. 13 NÁVRH TEXTOVÁ ČASŤ ico_pdf_46
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA ZMENY A DOPLNKY c. 13 NÁVRH ZÁVÄZNÁ ČASŤ ico_pdf_46
Širšie vzťahy ico_pdf_46
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA - NÁLOŽKA ico_pdf_46
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE - NÁLOŽKA ico_pdf_46
VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - ENERGETIKA, TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ SIETE, VODNE - NÁLOŽKA ico_pdf_46
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - NÁLOŽKA ico_pdf_46
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES - NÁLOŽKA ico_pdf_46
SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEBY - NÁLOŽKA ico_pdf_46

Zmena č. 12 ÚPN:

ÚZEMNÝ PLÁNMESTA PRIEVIDZA ZMENY A DOPLNKY c. 13 NÁVRH TEXTOVÁ ČASŤ ico_pdf_46
ÚZEMNÝ PLÁNMESTA PRIEVIDZA ZMENY A DOPLNKY c. 13 NÁVRH ZÁVÄZNÁ ČASŤ ico_pdf_46
Širšie vzťahy ico_pdf_46
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA - NÁLOŽKA ico_pdf_46
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE - NÁLOŽKA ico_pdf_46
VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - ENERGETIKA, TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ SIETE, VODNE - NÁLOŽKA ico_pdf_46
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - NÁLOŽKA ico_pdf_46
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES - NÁLOŽKA ico_pdf_46
SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEBY - NÁLOŽKA ico_pdf_46

Zmena č. 11 ÚPN:

Obsah a štruktúra oznámenia o strategickom dokumente ico_pdf_46
Textová časť ico_pdf_46
Náložka ico_pdf_46
Perspektívne použitie PPF a LPF nepoľnohospodárske účely ico_pdf_46
Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia ico_pdf_46
Širšie vzťahy ico_pdf_46
Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia ico_pdf_46
Doprava ico_pdf_46
Verejné dopravné vybavenie ico_pdf_46
Funkčná zmena č. 10 - Stav ico_pdf_46