10. zasadnutie - 9. októbra 2013


10. ZASADNUTIE MsZ - 9.10.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a na odňatie nehnuteľného majetku zo správy Základnej školy, Ul. S. Chalúpku 313/14, Prievidza ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 143/2013, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane
Protest prokuratóra voči č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spoločnosti UNIPA spol. s.r.o. Prieviza za obdobie 1-6/2013
Bod rôzne
Prenájom nebytového priestoru – kuchyne v budove CVČ Spektrum
Informácia o žiadosti o kúpu pozemkov v areáli Priemyselnej zóny Prievidza Západ I.
Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 347/13, ktorým MsZ schválilo vyradenie osobného motorového vozidla z evidencie majetku mesta a jeho následný odpredaj
Informácia o presťahovaní  základných organizácii  a občianských združení zdravotne postihnutých osôb do priestorov budovy „B“ Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza
Návrh na zloženie komisie pre riešenie krízovej situácie –  svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 1. októbra 2013
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV