11. zasadnutie - 29. október 2013


11. ZASADNUTIE MsZ - 29.10.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY

Návrh Všeobecne zavazneho nariadenia mesta Prievidza č. 144/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na územi mesta Prievidza
ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 145/2013 o zdravom životnom prostredí v meste Prievidza
Výstavba bytových domov  2 x 24 b.j.  na sídl. Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi“ - zámer obstarať kúpou ďalšie dva nájomné bytové domy na sídl. Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi
Návrh ,,Optimalizácie mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza".
Návrh dodatku č.2 k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 12.03.2013 -  vyňatie vodnej stavby „rozšírenie verejného vodovodu“ z predmetu kúpy nehnuteľnosti stavby „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j. a inžinierske siete, ul. Gazdovská, Prievidza
Vyhodnotenie uznesení
Informácia o pripravených projektoch
Bod rôzne
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 29.10.2013
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV