5. zasadnutie - 28. mája 2013


5. ZASADNUTIE MsZ - 28.5.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou
Dodatok č. 8 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách. ico_pdf_46
Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 139/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Ul. energetikov 242/39, Prievidza
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 140/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť
základnej školy, so sídlom Mariánska ul. 554/19, Prievidza
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Harmónia, n. o. za rok 2012
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV