6. zasadnutie - 25. jún 2013


6. ZASADNUTIE MsZ - 25.6.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY

Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza
ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 141/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2012
Správa o činnosti Prievidza Invest za rok 2012
Správa o činnosti SMMP, spol. s.r.o. za rok 2012
Doplnenie správ SMMP a PD Invest
Žiadosť Prievidza Invest o zvýšenie základného imania
Žiadosť SMMP, spol. s.r.o. o zvýšenie základného imania
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine I. ZŠ Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Informácia o výsledkoch hospodárenia RTV Prievidza, s. r. o., za rok 2012
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 25.06.2013
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV