11. zasadnutie


11. ZASADNUTIE MsZ - 29.11.2011
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh Dodatku č.2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č.111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011
zverejnené - 21.11.2011
Návrh Doplnku č. 3 k IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza
zverejnené - 21.11.2011
Návrh Doplnku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 86/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zverejnené - 21.11.2011
Návrh Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach
zverejnené - 21.11.2011
Návrh Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach - Sadzby DzN na rok 2012 - príloha č. 1 k VZN č. 85
zverejnené - 21.11.2011
Návrh na II. Úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2011
zverejnené - 2.11.2011
NÁVRH na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011
zverejnené - 22.11.2011

Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2012 a na roky 2013 a 2014

Návrh rozpočtu Zariadenie pre seniorov Prievidza na roky 2012, 2013 a 2014

zverejnené - 22.11.2011

Návrh III. úpravy programového rozpočtu mesta
Prievidza v roku 2011
zverejnené - 22.11.2011
Návrh programového rozpočtu mesta
Prievidza na rok 2012 a na roky 2013 a 2014
zverejnené - 22.11.2011
INTERNÁ SMERNICA č. 67 IS – 67 Organizačný poriadok Mestského úradu v Prievidzi
zverejnené - 22.11.2011
Sídlisko Píly – Regulatívy územného a architektonického rozvoja
zverejnené - 22.11.2011
Sídlisko Píly – Regulatívy územného a architektonického rozvoja - Krycí list
zverejnené - 22.11.2011
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012
zverejnené - 22.11.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2011  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Prievidza
zverejnené - 22.11.2011
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
UZNESENIE- Príloha č.1 - III. úprava programového rozpočtu mesta na rok 2011
UZNESENIE- Príloha č.2 -  Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2012 a na roky 2013, 2014
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46