12. zasadnutie


12. ZASADNUTIE MsZ - 13.12.2011

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Koncepcia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 - 2015 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach v meste Prievidza
zverejnené - 8.12.2011
Projekt regulácie  statickej dopravy v CMPZ mesta Prievidza
zverejnené - 
8.12.2011
Racionalizácia siete základných škôl
zverejnené -  8.12.2011
Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011
zverejnené -  8.12.2011
Návrh IS č. 68 – Rokovací poriadok komisie MsZ v Prievidzi na ochranu verejného záujmu
zverejnené -  8.12.2011
ETICKÝ KÓDEX  –  voleného predstaviteľa mesta Prievidza
ETICKÝ KÓDEX  člena komisie Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi  – neposlanca
zverejnené -  8.12.2011
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012

zverejnené -  8.12.2011
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46