5. zasadnutie - 27. marec 2012


5. ZASADNUTIE MsZ - 27.03.2012

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh VZN mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh Dodatku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ ico_pdf_46
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza  v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-12/2011 ico_pdf_46
Rekonštrukcia a energetická optimalizácia časti verejného osvetlenia v meste Prievidza ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 3 k internej smernici č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 3 k internej smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza ico_pdf_46
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7-12/2011 ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46