11. zasadnutie - 25. november 2014


11. ZASADNUTIE MsZ - 25.11.2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh VZN mesta Prievidza č. 159/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 160/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2015 ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach
Návrh VZN mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 a na roky 2016, 2017
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2014
Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2015 a na roky 2016, 2017
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2014
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2015 a na roky 2016, 2017
Konsolidovaná výročná správa mesta Prievidza za rok 2013
Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania
Odborné stanoviskok Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015, viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017
Zoznam majetko právnych vecí predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne
ZÁPISNICA

UZNESENIA

Príloha uznesenia MsZ v Prievidzi č. 443/14 - Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2015 a na roky 2016 a 2017
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV