8. zasadnutie - 26. august 2014


8. ZASADNUTIE MsZ - 26.8.2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi ico_pdf_46
Informatívna správa o činnosti spol. SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebyt. priestorov a Komisionárskej zmluvy za 1. polrok 2014 ico_pdf_46
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2014 ico_pdf_46
Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za 1. polrok 2014 ico_pdf_46
Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania ico_pdf_46
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., za obdobie 1. – 6./2014 ico_pdf_46
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za 1. polrok 2014 ico_pdf_46
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie 1. – 6./2014 ico_pdf_46
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 ico_pdf_46
Zmluva o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ ico_pdf_46
Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice, celková situácia M 1:2500 ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta ico_pdf_46
Návrhy na udelenie ocenení podľa Štatútu mesta Prievidza pri príležitosti 70. výročia  SNP ico_pdf_46
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 26.08.2014 ico_pdf_46
Zoznam žiadostí o zriadenie vecného bremena predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 26.08.2014 ico_pdf_46
Návrh programu bodu „Rôzne“ na MsZ konanom dňa 26.08.2014 ico_pdf_46
ZÁPISNICA

UZNESENIA

Príloha - II. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46