5. zasadnutie - 26. mája 2015


5. ZASADNUTIE MsZ -26.5.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Lokálna stratégia mesta Prievidza integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín
Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s.r.o.

Správa o činnostu spoločnosti SMMP s.r.o.
Štatút denných centier
Žiadosť OZ Eškola na zriadenie a prevádzkovanie elokovaného pracoviska ako organizačnej zložky Súkromnej základnej umeleckej školy, Ul. Ľ. Ondrejova 28, Prievidza
Informácia o výstavbe 3. nájomného bytového domu 2x12 bytových jednotiek na sídlisku Necpaly, na Gazdovskej ulici v Prievidzi a investičný zámer výstavby  4. nájomného bytového domu v lokalite na sídlisku Necpaly v Prievidzi, na Gazdovskej ulici
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 26. mája 2015
Rozsah Zmien a doplnkov č. 16 ÚPN-M Prievidza - návrh
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV