5. zasadnutie - 30. máj 2016


5. ZASADNUTIE MsZ - 30.05.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza
Správa o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov a Komisionárskych zmlúv za rok 2015
Protest prokurátora Pd 12/16/3307-17 proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 6, ods. 7, ods. 9, § 4 ods. 3, ods. 5, § 5, § 8 ods. 1, ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3.
Návrh zmeny výšky regulovaného nájomného za užívanie nájomných bytov o vlastníctve mesta Prievidza
Návrh na prechod nehnuteľného majetku zo správy ZŠ na Rastislavovej ulici a MsÚ, do správy na ZUŠ L. Stančeka
Návrh Doplnku č. 4  k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
Uzatvorenie koncesnej zmluvy medzi mestom Prievidza a Správou majetku mesta Prievidza, s.r.o
Informácia o pripravených projektoch
Zoznam majetko-právnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV