8. zasadnutie - 21. augusta 2017


8. ZASADNUTIE MsZ - 21.08.2017
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza pre rok 2017
Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017  
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2017 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. - VI. 2017

Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017
Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 2   
Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023
Žiadosť spol. REALITUS, s.r.o.,  o zmenu uznesenia MsZ Prievidza č. 126/17 v bode II., časť a)   
Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Spektrum v Prievidzi
IS 91 Štatút rady architektov
Návrh na zriadenie Denného centra Sever
Zoznam majetkoprávnych žiadostí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV