2. zasadnutie - 26. február 2018


2. ZASADNUTIE MsZ - 26.02.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Doplnok č. 2  k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza
Správa o činnosti MsP Prievidza za rok 2017
Návrh na zúženie nehnuteľného majetku SMMP s.r.o.
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2017
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2017
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Žiadosť o odpustenie zmluvných pokút – Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku
Zoznam majetkoprávnych veci
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV