9. zasadnutie -27.august 2018


9. ZASADNUTIE MsZ - 27.08.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2018
10690 – PRIEVIDZA – TRAŤOVÁ: ZAHUSTENIE TS, ROZVODY NNK, REKONŠTRUKCIA NNS
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
Návrh na II.zmenu rozpočtu KaSS na rok 2018
Návrh na zúženie hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8
Návrh na vyradenie nepotrebného a prebytočného majetku v budove CVČ
Výsledky hospodárenia KaSS za 1.polrok 2018
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza pre rok 2018

Informácia o účasti mesta v projekte TransCoal4Regions
Návrh SMMP, s.r.o.,   na odpredaj inžinierskych sietí – splaškovej kanalizácie s príslušenstvom v priemyselnom parku Západ I. pre kupujúceho spol. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov  Prievidza
Zoznam majetkoprávnych žiadostí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV