5. zasadnutie - 25. marec 2019


5. ZASADNUTIE MsZ - 25.03.2019
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
Návrh na vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie majetku mesta Prievidza  (budova kotolne nachádzajúca sa v átriu Meštianskeho domu)
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“
Informácia o indikatívnych projektových zámeroch pre transformáciu hornej Nitry
Informácia komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov k odovzdaným oznámeniam funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ
Návrh KaSS na vyhlásenie OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy – nebytové priestory v objekte KaSS za účelom prevádzkovania kaviarne
Zoznam majetkoprávnych veci
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV