7. zasadnutie - 13.máj 2019


7. ZASADNUTIE MsZ - 13.05.2019
PROGRAM ico_pdf_46

Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza
Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017
Návrh - Doplnok č.1  k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2019
Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO
Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza
Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Záverečný účet mesta Prievidza
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2018
Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019                      
Návrhy na udelenie ocenení podľa Štatútu mesta Prievidza pri príležitosti 80. výročia založenia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza
Návrh Doplnku č. 1 k IS 56 – Štatút rady starších mesta Prievidza
Návrh IS č. 102 – Štatút denných centier
Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2018
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2018
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza pre rok 2019
Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie a rozšírenie majetku v rámci koncesnej zmluvy
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV