1. zasadnutie - 27. január 2020


1. ZASADNUTIE MsZ - 27.01.2020
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh IS č. 108 – Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných obvodov
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku mesta Prievidza
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza za účelom riešenia mimoriadnej situácie v Prešove
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
Zoznam majetkoprávnych vecí
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV