10. zasadnutie - 7. december 2020


10. ZASADNUTIE MsZ - 07.12.2020 - konané prostredníctvom videokonferencie vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu
PROGRAM
Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ, ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2021
Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. TSMPD, s.r.o., za obdobie 1-6/2020
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023
Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2021 a na roky 2022 a 2023
Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2020
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2021, 2022 a 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
Vznik územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza – Nováky a obec Koš a uzavretie Memoranda o spolupráci
Návrh na vystúpenie mesta Prievidza zo Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., a príspevkovej organizácii KaSS v Prievidzi
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální základných škôl v Prievidzi“
Zmena v zložení komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít
Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta Prievidza v I. polroku 2021
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV