2. zasadnutie - 2. marec 2020


2. ZASADNUTIE MsZ - 02.03.2020
PROGRAM ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2019
Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 2019
Správa  o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2019 do 31. 12. 2019
Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2019
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza Vladimírovi Slovákovi
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania
Návrh na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD, s.r.o.
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV