4. zasadnutie - 13. máj 2020


4. ZASADNUTIE MsZ - 13.05.2020 - konané prostredníctvom videokonferencie vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu
PROGRAM ico_pdf_46
Nominácie do orgánov OOCR - Región HORNÁ NITRA – BOJNICE za mesto Prievidza
Žiadosti o zmenu územného plánu a zmenu trasovania inžinierskych sietí
Zoznam majetkoprávnych vecí
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV