7. zasadnutie - 24. august 2020


7. ZASADNUTIE MsZ - 24.08.2020
PROGRAM
Bod rôzne
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. –VI./2020
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2020
Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2020
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020
Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie 1-12/2019
Príloha k Správe spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie 1-12/2019
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., na úseku verejnej zelene, miestnych komunikácií a cintorínov
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza Michalovi Krajčíkovi in memoriam
Informácia o pripravenom projekte s názvom „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza“
Žiadosť spol. DKP SLOVAKIA, s.r.o., o zmenu ÚPN mesta Prievidza
Zoznam majetkoprávnych vecí
Návrh KaSS v Prievidzi na vyhlásenie OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza – nebytové priestory v objekte KaSS
Žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej o zníženie výšky prevádzkových nákladov v priestoroch CVČ
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v Prievidzi o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2019
Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta v II. polroku 2020
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV


Zvukový záznam zo zasadnutia (z technických príčin úvod videozáznamu nebol zaznamenaný so zvukom).