5. zasadnutie - 29. marec 2021


5. ZASADNUTIE MsZ - 29.03.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Informácia o zúžení a zmene nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 15 ico_pdf_46
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2021
„Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
ico_pdf_46
Návrh Internej smernice č. 114 - Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh zmeny výšky nájomného za užívanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prievidza na Ciglianskej ceste 6, 6A ico_pdf_46
Návrh spoločnosti SMMP, s. r. o., na schválenie zvýšenia základného imania ico_pdf_46
Návrh spoločnosti SMMP, s. r. o., na schválenie zmeny zakladateľskej listiny ico_pdf_46
Zastavenie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a o porušení povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára ico_pdf_46
Zmena celkového rozpočtu projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi“
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
príloha k uzn. č. 71
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV