6. zasadnutie - 26. apríla 2021


6. ZASADNUTIE MsZ - 26.07.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce spôsob bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov“ ico_pdf_46
Návrh Záverečného účtu mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2020 ico_pdf_46
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2020 ico_pdf_46
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021 ico_pdf_46
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2020 ico_pdf_46
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2021
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2021
Návrh Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov Prievidza
Návrh na zmenu Územného plánu mesta Prievidza – zmena funkčného využitia územia funkčno-priestorového bloku FPB 7-2-3 a 7-2-4 (lokalita Pod banskou) zo „Zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou (cintorín a rozšírenie cintorína)“ na „Obytné územie – individuálne formy“
Žiadosť neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o., o nájom nebytových priestorov v CVČ, Ul. K. Novackého, Prievidza
Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV