4. zasadnutie - 30. apríl 2013


4. ZASADNUTIE MsZ - 20.04.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013 ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 137/2013 o Mestskej polícii Prievidza
Návrh I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta po zrušenej III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, Prievidza
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2012
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2012 
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza pre rok 2013
Inventarizácia majetku mesta k roku 2012 ts_46
Majetkoprávne veci apríl 2013
Protest prokurátora  proti  VZN  č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza
Protest prokuratóra k systému regulácie statickej dopravy  v centrálnej mestskej parkovacej zóne
Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky
Informácia o vykonanej kontrole - skládka komunálneho odpadu Ploštiny I., II.
Vyhodnotenie uznesení MsZ – april 2013
Bod rôzne
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
Záverečný účet mesta Prievidza na rok 2012 - Príloha č. 1 ico_pdf_46
I. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 - Príloha č. 2 ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46