6. zasadnutie - 24. apríl 2012


6. ZASADNUTIE MsZ - 24.04.2012

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Dodatok č.1 k VZN č. 104  2009 ico_pdf_46
Dodatok č.1 k VZN č. 120 2011 ico_pdf_46
Doplnok č. 6 k VZN č. 20 1994 ico_pdf_46
IS 69 Pravidla pre predaj bytov a NP ico_pdf_46
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 ico_pdf_46
Pravidlá pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne ico_pdf_46
Správa o činnosti KaSS za rok 2011 ico_pdf_46
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov  za rok 2011 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Prievidza k 31.12.2011 ts_46
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza za rok 2011 ico_pdf_46
Záverečný účet mesta za rok 2011 ico_pdf_46
Návrh na zrušenie  III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12,Prievidza  a jej súčastí
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2011
Bod rôzne
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46