9. zasadnutie - 22. september 2015


9. ZASADNUTIE MsZ - 22.9.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Prevod majetku mesta Prievidza a spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. na spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r.o.
Návrh Doplnku č.4 k VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV